สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ผอ.ดิเรก  วันมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)