โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางดนตรี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2565
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) โดย ผอ.ประสิทธิ์  กันคำ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางดนตรี เพื่อ สร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ทางดนตรี และพัฒนานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี