การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1 มี.ค. 2565
โดย : นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

วันที่ 1 มีนาคม 2565
นายสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มอบหมายให้นายดิเรก วันมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนายสุรศักดิ์ อู่เงิน นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในการสอบ RT เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ