สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

บุคลากร

นายประสิทธิ์ กันคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)

นางสาวรัชนีบูรณ์ มาระโส
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวสุภาวดี กันทะวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายฉัตรภัทร์ อุปธิ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางศิริวัลย์ มะหิตธิ
ครู

นายณฐวร จินะไชย

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายวีระวัฒน์ คง
ครู
ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายธัญนพ น่านกาศ
ครู
ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายปิยะราช ตาสาย
ครู
ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางประภัสสร ยะบึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววราพรรณ พรหมยศ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนันทิชา  พวงจำ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิริพร  ต๊ะต้องใจ

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิมพ์สิริ  ใจโฉม

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายเจริญ ไข่แก้ว
ช่างครุภัณฑ์