สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

กลุ่มงาน

 นางสาวสุภาวดี  กันทะวงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 นายฉัตรภัทร์  อุปธิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

    

 นายธัญนพ  น่านกาศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 นางสาวรัชนีบูลย์  มาระโส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล