สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

คณะผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ กันคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย)